Tiếp tục nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong phòng, chống dịch COVID-19
  • Cập nhật: 05/04/2022
  • Lượt xem: 417 lượt xem

Thực hiện Văn bản 1075/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  Phú Thọ về việc tiếp tục nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong phòng, chống dịch COVID-19; Ngày 04 tháng 04 năm 2022;  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 496/UBND –VP Ngày 04 tháng 04 năm 2022  có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn bám sát diễn biễn tình hình thực tế để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch; đảm bảo vừa ngăn chặn, giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe, tính mạng của người dân; đồng thời, vừa đáp ứng yêu cầu thích ứng, hội nhập để phục hồi kinh tế, bảo đảm sinh hoạt bình thường cho người dân trong trạng thái “bình thường mới”.

- Cho phép khôi phục lại hoạt động bình thường đối với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội. Các loại hình kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, mát-xa, internet, trò chơi điện tử được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên phải đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch và không hoạt động sau 23 giờ 00’ hằng ngày.

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng chức năng yêu cầu các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ cam kết đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định nêu trên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc thực hiện, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

 

Đinh Văn Phú - Công chức VHXH - Tổng hợp