Ủy ban nhân dân xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 528 lượt xem

Ủy ban nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Lê Thanh Liêm

Chủ tịch

0397017068

2.

Nguyễn Minh Hưng

Phó Chủ tịch

0984807928